واچ فیس

دکمه کناری اپل واچ (Side Button) چه کاری انجام می دهد؟

0
شاید فکر کنید که دکمه کناری اپل واچ (یا دکمه Side اپل واچ)، قسمت کم اهمیت اپل واچ است که برای خاموش کردن ساعت...